top of page

Algemene Voorwaarden / Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden (Dutch)

Algemene Voorwaarden van HUISKAMP ADVOCATUUR | Commercial Law


1. HUISKAMP ADVOCATUUR is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, dat zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.


2. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met HUISKAMP ADVOCATUUR. HUISKAMP ADVOCATUUR garandeert geen resultaten. Op iedere verhouding met de opdrachtgever, iedere opdracht en alle werkzaamheden zijn, onder uitsluiting van de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden van toepassing, evenals op alle eventuele nieuwe, aanvullende en/of vervolgopdrachten.


3. Een opdracht komt uitsluitend tot stand met HUISKAMP ADVOCATUUR, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden hierbij uitgesloten. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan HUISKAMP ADVOCATUUR verbonden (rechts)personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood of beëindiging van het dienstverband, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.


4. HUISKAMP ADVOCATUUR is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever, derden in te schakelen. Indien niet praktisch onmogelijk zal de opdrachtgever hiervan vooraf om toestemming worden gevraagd. HUISKAMP ADVOCATUUR is, behoudens opzet of grove schuld van HUISKAMP ADVOCATUUR, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht wensen te beperken zal HUISKAMP ADVOCATUUR hierbij door de opdrachtgever gemachtigd zijn dergelijke bedingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.


5. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van HUISKAMP ADVOCATUUR is beperkt tot een bedrag van € 1.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 3.000.000.00 per jaar met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de geldige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden. Desgewenst kan op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van en voor rekening van de opdrachtgever de dekking onder deze verzekering worden uitgebreid, respectievelijk een aparte verzekering worden afgesloten.


6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HUISKAMP ADVOCATUUR aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag van € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.


7. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens de in art. 5 en 6 bedoelde verzekeringen zal iedere aansprakelijkheid van HUISKAMP ADVOCATUUR beperkt zijn tot een bedrag van maximaal € 5.000,00 of indien het door HUISKAMP ADVOCATUUR in rekening gebrachte honorarium dat bedrag overstijgt tot het in rekening gestelde honorarium met een maximum van € 10.000,00. HUISKAMP ADVOCATUUR zal nimmer voor indirecte-, bedrijfs- en/of gevolgschade aansprakelijk zijn.


8. Schade als gevolg van op elkaar voortbouwende of met elkaar samenhangende werkzaamheden zullen geacht worden te zijn gebaseerd op één schadeveroorzakend evenement en zullen derhalve gemaximeerd zijn zoals in artikel 9 t/m 11 aangegeven.


9. HUISKAMP ADVOCATUUR zal, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door HUISKAMP ADVOCATUUR of door haar ingeschakelde derden, bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, gene uitgezonderd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computer soft- en hardware, gegevensbestanden, registers, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen, vergelijkbare schadelijke componenten of het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies, waaronder telefoon, fax, e-mail, SMS berichten en dergelijke, etc., alsmede het tijdens transport of verzending verloren gaan of beschadigd raken van documenten, bescheiden of zaken, ongeacht of een en ander geschiedde in opdracht van de opdrachtgever of niet.


10. Iedere vordering tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, jegens HUISKAMP ADVOCATUUR vervalt door het verstrijken van 6 maanden nadat de opdrachtgever of een derde de schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken en vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdracht is uitgevoerd.


11. De opdrachtgever vrijwaart HUISKAMP ADVOCATUUR, behoudens opzet of grove schuld van HUISKAMP ADVOCATUUR, tegen vorderingen van iedere derde, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door HUISKAMP ADVOCATUUR ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever zal de redelijke kosten van het verweer door HUISKAMP ADVOCATUUR tegen deze aanspraken vergoeden.


12. De aan HUISKAMP ADVOCATUUR verbonden “Stichting Beheer Derdengelden HUISKAMP ADVOCATUUR” (hierna: de Stichting) is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht derdengelden onder zich te houden. Noch HUISKAMP ADVOCATUUR noch de Stichting is, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen grove schuld, aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het financieel beheer, en de opdrachtgever vrijwaart HUISKAMP ADVOCATUUR, de aan HUISKAMP ADVOCATUUR verbonden personen en de Stichting tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de derdengelden zijn gestort.


13. In die gevallen waarbij er sprake zou kunnen zijn of is van tegenstrijdige belangen zal HUISKAMP ADVOCATUUR dit met de opdrachtgever bespreken. Indien de opdrachtgever desondanks van mening is dat hij geen bezwaar heeft tegen de behandeling van zijn zaak door HUISKAMP ADVOCATUUR zal HUISKAMP ADVOCATUUR dit schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen en doet opdrachtgever afstand van zijn recht te klagen tegen HUISKAMP ADVOCATUUR of HUISKAMP ADVOCATUUR op deze grond aansprakelijk te stellen.


14. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de individuele (ex) leden van HUISKAMP ADVOCATUUR, haar (ex) bestuurders, (middellijk)(ex) aandeelhouders, (voormalig) advocaten en personeel en al diegenen die door HUISKAMP ADVOCATUUR bij de uitvoering van een opdracht worden of werden ingeschakeld, respectievelijk diegenen voor wier handelen HUISKAMP ADVOCATUUR aansprakelijk zouden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor erfgenamen of rechtsopvolgers van voornoemden.


15. Op alle verhoudingen, werk, acties en/of overeenkomsten tussen de opdrachtgever en HUISKAMP ADVOCATUUR is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag. Indien HUISKAMP ADVOCATUUR als eisende partij optreedt is zij in afwijking van dit artikel mede gerechtigd geschillen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.


16. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in andere talen opgesteld. Bij verschillen van inhoud of strekking van de tekst zal de Nederlandse tekst bindend zijn.Versie: 1 juli 2017

Terms & Conditions (English)

General Terms & Conditions of HUISKAMP ADVOCATUUR | Commercial Law


1. HUISKAMP ADVOCATUUR B.V. is established under Dutch law for the purpose of  pursuing a law practice.


2. All services and (other) work are performed under the terms of an agreement of engagement with HUISKAMP ADVOCATUUR. An engagement shall never constitute a pledge or guarantee of any result on the part of HUISKAMP ADVOCATUUR. These General Terms and Conditions shall apply to each relation with client, every engagement and all work performed and shall expressly exclude the acceptance of any other (general) terms of conditions and shall apply equally and integrally to any additional and/or follow-up engagements.


3. The engagement shall be strictly with HUISKAMP ADVOCATUUR only, irrespective of whether there may be an explicit or tacit desire on the client’s part for the engagement to be undertaken by a particular person or persons. The applicability of article 7:404 Dutch Civil Code containing provisions referring to cases such as mentioned here and the applicability of article 7:407 sub 2 Dutch Civil Code which establishes a joint and several liability where an engagement is granted to two or more persons is herewith excluded from applicability. By way of derogation from article 7:409 of the Dutch Civil Code the persons affiliated with HUISKAMP ADVOCATUUR are not personally obligated or liable to execute such instructions.


4. HUISKAMP ADVOCATUUR may - for client’s account - contract third parties for the execution of the engagement or parts thereof. In such an event prior permission shall be obtained from the client, unless this is practically impossible. Save for cases of willful intent or gross negligence on the part of HUISKAMP ADVOCATUUR, HUISKAMP ADVOCATUUR shall not be liable for any shortcomings on the part any third party contracted. In the event that a contracted third party wishes to limit its liability in connection with an engagement HUISKAMP ADVOCATUUR is authorized to accept such limitations on its own and the client’s behalf.


5. HUISKAMP ADVOCATUUR’s professional liability for any service(s) or work performed within or beyond the scope of its contracted obligations shall be limited to an amount of EUR 1,500,00.00 per incident with a maximum of EURO 3,000,000.00 per year, including the deductible. An extract of the relevant professional liability insurance policy may be forwarded upon request. The cover provided under said policy may upon explicit written request be extended for client’s account.


6. Should for any reason whatsoever no payment be due under the relevant insurance policies referred to in article 5 above any liability on the part of HUISKAMP ADVOCATUUR shall be limited to a maximum of € 5,000.00 per incident, or, if the amount invoiced by HUISKAMP ADVOCATUUR with respect to the engagement exceeds this figure, to the actual amount invoiced, up to a maximum of € 10,000.00 per incident. HUISKAMP ADVOCATUUR shall never be liable for loss of profit, indirect or consequential loss or damages.


7. Loss or damage caused by interconnected, related or ongoing advice, action or engagements shall be deemed to have resulted from a single loss causing event, hence HUISKAMP ADVOCATUUR’s liability shall be maximized as set out in articles 5 & 6 above.


8. HUISKAMP ADVOCATUUR shall not be liable for any loss or damage due to inadequate performance of any equipment used by HUISKAMP ADVOCATUUR, or by any party engaged by HUISKAMP ADVOCATUUR on behalf of the execution of an engagement, no equipment excluded, but expressly including electronic and/or digital data interchange/ communication, computer soft- and hardware, data files, registers, as well as loss or damage caused by computer viruses or comparable harmful components or the interception of audio and/or data transmissions, including telephone, fax, email, SMS messages, social media and such like, etc., as well as loss or damage to files, documents or any other property during transport or transmission whether or not the transportation or transmission occurred under the client’s instruction.


9. Any claim brought against HUISKAMP ADVOCATUUR for loss or damage, whatever the cause, shall expire 6 months after the loss was - or could have been - discovered by the client or by a third party and shall expire in any event 12 months after finalization of the engagement. This time limitation is enforced to provide for legal security on behalf of HUISKAMP ADVOCATUUR and its connection to the (financial) insurance conditions and insurability.


10. The client shall indemnify HUISKAMP ADVOCATUUR and shall hold HUISKAMP ADVOCATUUR harmless, save for willful intent or gross negligence on the latter’s part, for and against any claim brought by a third party claiming any loss or damage due to or in connection with work performed by HUISKAMP ADVOCATUUR on behalf of the client. The client shall reimburse HUISKAMP ADVOCATUUR for all reasonable costs incurred in defense of any such claim.


11. As part of the execution of instructions the Stichting Beheer Derdengelden HUISKAMP ADVOCATUUR (Foundation Third Party Funds Management; “the Foundation”), affiliated with HUISKAMP ADVOCATUUR, is authorized to keep clients' or third party funds in its custody. Neither HUISKAMP ADVOCATUUR nor the Foundation is liable for and the client indemnifies HUISKAMP ADVOCATUUR, the Foundation and the persons affiliated with HUISKAMP ADVOCATUUR and the Foundation against any claim that arises from or is related to the custody of funds and the possible insolvency of the bank or financial institution with which the clients'/third party funds have been deposited or the bank or financial institution’s failure to comply with their obligations.


12. These General Terms and Conditions have also explicitly been stipulated in favor of the interests of mr. Niels R. Huiskamp (LL.M.), company’s management/directors, (intermediate/ indirect) shareholders, (former) staff and all those that were engaged by HUISKAMP ADVOCATUUR in the execution of the engagement/instructions or those for whom HUISKAMP ADVOCATUUR could be deemed liable, regardless if they are being held liable in their professional capacity as attorney, staff, manager, director of legal entities or as a private person and regardless whether the claims are based on the engagement/ instructions, contract or tort. The same goes for all heirs or consecutive owners of legal entities. This beneficial clause has been accepted by them.


13. All relations, work, actions and/or agreements between client and HUISKAMP ADVOCATUUR shall be governed by Dutch law. Disputes shall be decided solely by the competent court in the District of The Hague, The Netherlands. Where HUISKAMP ADVOCATUUR is the party claiming, by way of derogation from the preceding, it may bring its case before the competent court in the client’s place of residence.


13. These General Terms and Conditions have been drawn up in the Dutch language as well as in a number of other languages. Where a discrepancy arises between the various language versions, either in terms, content or meaning, the original Dutch text shall prevail and be binding.Version: 1 July 2017

bottom of page